Christformation


Categorie:  Fulltime & Parttime
Doelgroep:  18+
Huisvesting:  Extern
Locatie:  Rotterdam
Uniek:  Niet ‘schools’; persoonlijk betrokken bij het ontdekken van jouw levensmissie.
Kosten:  Fulltime: € 2.750,-
Parttime: Gratis
Website:  www.christformation.com

Christformation


Categorie:  Fulltime & Parttime
Doelgroep:  18+
Huisvesting:  Extern
Locatie:  Rotterdam
Uniek:  Niet ‘schools’; persoonlijk betrokken bij het ontdekken van jouw levensmissie.
Kosten:  Fulltime: € 2.750,-
Parttime: Gratis
Website:  www.christformation.com

Christformation in het kort:

Christformation is eenjarige vormingsschool en/of tweejarige leiderschapstraining, die zich richt op het bouwen van sterke christenen en stabiele leiders die Jezus Zelf zichtbaar maken en Zijn Koninkrijk tastbaar voor de wereld om hun heen.

Christformation is een trainingsprogramma dat zich kenmerkt en onderscheid door 4 speerpunten:

 1. Rentmeesterschap — Christformation brengt je terug naar de reden waarom wij zijn geschapen, namelijk: om een rentmeester te zijn naar Gods evenbeeld (Gen. 1:26-28). God wil jou gebruiken om anderen Zijn Vaderhart te laten ervaren, met alle zorg, bescherming, voorziening, geloof en vriendschap van dien. De solide basis hiervoor wordt gelegd door het bestuderen en toepassen van Gods Woord in je leven. Dit staat centraal in Christformation® trainingen. Ook helpen we je niet alleen Gods veelzijdige manier van spreken te leren verstaan en dit te toetsen, maar ook om te ontdekken van de specifieke manier hoe Hij jou leidt. Dit en nog meer tools die je nodig hebt om je rentmeesterrol op te pakken zijn deel van de trainingen. Hoe veelzijdig rentmeesterschap is, zullen inspirators en toerusters uit allerlei delen van de samenleving je dit jaar laten zien.

 

 1. Bewust discipelschap — Christformation traint mensen vanuit discipelschap tot discipelschap. Jezus opdracht aan ons is om alle volken tot Zijn discipelen te maken, hen te dopen en alles te leren leven wat Hij ons heeft opgedragen. Deze training leert je daarom niet alleen om een discipel te zijn, maar ook hoe je discipelen maakt. Anders gezegd, hoe jij vanuit ontspannenheid, geholpen door Gods Geest, anderen beter achterlaat dan dat jij ze vindt, omdat je ze bewust leert te begeleiden in hun groei in Christus. Het team van Christformation heeft hiertoe een unieke methodiek ontwikkeld die jou helpt om jou hierin te bekwamen.

 

 1. Leiderschap — Christformation is een interdenominaal trainingsinstrument dat bewust niet vanuit één kerk of rondom één specifieke bediening is opgezet om zo allen ten dienste te kunnen zijn. De mensen die jou toerusten hebben zichzelf beschikbaar gesteld aan God om mensen als jou te helpen te helpen te groeien naar Zijn evenbeeld en hoe jij anderen ook weer kan (be)dienen en opbouwen. Deze toerusters laten zien wat er voor nodig is om leiderschap op je te nemen in Gods Koninkrijk: mensen tot groei en bloei brengen zodat ze vrucht kunnen dragen en ze niet aan zichzelf te binden, maar in liefde aan Jezus als het Hoofd van het Lichaam. Christformation trainingen stuurt daarbij bewust weg van seculiere leiderschaps- en managementtechnieken en onderwijst botanisch leiderschap, om jou te helpen ontdekken hoe Jezus stond in Zijn leidershap.

 

 1. Leven met een missie — Het uiteindelijke doel van jouw Christformation® training is de missie ontdekken die God jou heeft gegeven. Eenmaal gepland en stevig geworteld in het Woord van God, zal jij herkent worden aan je vruchten—daar zit een wereld in nood op te wachten. Tenslotte geven mensen er niet om hoeveel je weet, totdat ze weten hoeveel je om hun geeft. En wie en wat aan jou wordt toevertrouwt, dat kan alleen de Geest van God laten zien. Daarin is jouw missie in feite ook niet jouw beslissing, maar eerder jouw ontdekking. Christformation® zal er alles aan doen om jou op weg te helpen en stemt trainingen daarom zo persoonlijk mogelijk op studenten af.

Missie:  Een strijdvaardige generatie bouwen die zijn God kent, sterk is, daden doet en velen tot leven brengt. (n.a.v. Dan. 11: 32-33)

Visie:  Christformation is een interdenominaal trainingsinstrument opgezet ter bevordering van rentmeesterbesef, discipelvaardigheid, relatiedynamiek en leiderschapsontwikkeling in het Lichaam van Christus.

Locatie: Christformation is gevestigd in het centrum van Rotterdam. Studenten wonen en werken zelfstandig in de stad.

Lesweek:  • Fulltime Training: 40 lesweken (excl. schoolvakantieperioden); 3 dagen per week, maandag t/m woensdag van 8:30 tot 17:00 uur; start begin september. • Parttime Training: Op donderdagavonden 2x per maand; start bij minimaal 10 deelnemers.

Lesmateriaal: Eigen ontwikkelde trainingsprogramma.

Zendingsreizen: Jaarlijks 2 missiereizen (Fulltime Training): 1 van een week binnen Europa en 1 van 15 dagen naar een land buiten de geijkte zendingspaden (Bijv. Mongolië, Nepal, Kazachstan, Burundi, Groenland, IJsland, etc.). Doel: het geleerde in praktijk te brengen: het trainen en bemoedigen van lokale christenen en het prediken van het Koninkrijk van God.

 

Kijk op onze website voor open dagen: http://www.christformation.com/opendagen/

We staan klaar om jou te ontvangen en al je vragen te beantwoorden en/of te verwelkomen als nieuwe student!

 • Christformation leert mij een grote impact te hebben in het verspreiden van Gods Koninkrijk en de liefde van Jezus uit te delen. — Loes, eerstejaars student
 • Christformation heeft mij nu al zoveel geleerd. Ik heb innerlijk herstel gekregen en ben dichter naar God toe gegroeid. Ik ben heel erg gestimuleerd om uit te stappen in nieuwe dingen. — Bertine, eerstejaars student
 • Liefde voor het Woord, uitstappen in het bovennatuurlijke, groeien in het profetische, je netwerk vergroten, bouwen, leren geven, leiderschap leren: Christformation is eigenlijk te veel om op te noemen. — Sanne, tweedejaars student
 • Wat ik niet had willen missen is Gods stem leren verstaan. Naast Gods leiding in mijn persoonlijk leven, krijg ik bijzondere ingangen bij professoren doordat ik bij mijn huiswerk soms de stem van de Heilige Geest hoor om een bepaalde variante te kiezen, met enthousiaste professoren als gevolg. — Daco, alumni 
 • Door Christformation leer ik steeds meer hoe ik zoveel mogelijk invloed kan hebben op deze maatschappij. Ik ga steeds meer lijken op Jezus, zodat de wereld God kan vinden in mij. — Annette, tweedejaars student
 • Ik heb geleerd dat ik uniek ben en niet hoef te worden zoals anderen. Dat God het beste weet hoe ik kan groeien en dat ik Hem daarin mag vertrouwen en de controle los mag laten. — Pieter, eerstejaars student
 • Op Christformation heb ik geleerd om veel meer in intimiteit met God te komen en Zijn stem helderder te gaan verstaan. — Elna, eerstejaars student
 • God heeft mij hier leren te vertrouwen op Zijn bovennatuurlijke voorziening. — Arco, tweedejaars student
 • Christformation is voor mij steengoed Bijbels onderwijs door erkende leraren, gecombineerd met een merkbare drive vanuit staf, toerusters en studenten om het bovennatuurlijke natuurlijk en het onmogelijke mogelijk te zien worden. Het heeft mij geleerd dat leiderschap allereerst om je hart gaat, daarna pas om je handen. En door Christformation heb ik niet alleen God maar ook mezelf beter leren kennen, ken ik mijn gaven en is mijn roeping en bestemming veel duidelijker geworden. — Mark, alumni
 • Op deze leiderschapstrainingsschool leer je om leiding te nemen over je eigen leven en te wandelen of de manier hoe God je bedoeld heeft te zijn. Het is de basis voor de rest van mijn leven. — Bart, tweedejaars student
 • Al op jonge leeftijd wou ik voor God werken, ik wist alleen niet hoe en wat. Christformation heeft me in mijn roeping bevestigd en de juiste tools en trainingen aangeboden om dit te realiseren. — Ermias, alumni
 • Door Christformation heen ben ik echt gaan leren uit te stappen in geloof en veel wonderen van God gezien door mijn handen heen. God heeft me zoveel gegeven en gaat nog veel meer geven! Ik ben innerlijk veranderd door Koning Jezus. — Jessica, eerstejaars student
 • Ik heb geleerd uit te stappen in het bovennatuurlijke van God, niet zweverig maar heb juist geleerd dat het ontspannend is in relatie met God Zelf. — Stefan, tweedejaars student
 • Het was heerlijk om bij Christformation omringd te zijn door mensen met dezelfde passie, een passie voor God! — Stefan, alumni
 • IOp Christformation heb ik geleerd dat mijn succes niet ligt in datgene wat ik voor God doe, maar in het feit dat ik een dochter ben van God. Vanuit deze openbaring leer ik steeds effectiever te functioneren in leiderschap. — Alisa, tweedejaars student 
 • Op Christformation leer ik te worden wie ik ben, te ontvangen wat ik heb en uit te delen wat ik heb ontvangen! Een enorm sterk fundament voor mijn hele leven wordt hier gelegd. — Erica, eerstejaars student
 • Door Christformation valt niemand buiten de boot. Er is persoonlijke aandacht voor iedereen. — Pieter N. tweedejaars student
 • Door Christformation heb ik gezien en geleerd dat bij God echt ALLES mogelijk is. Christformation laat je uit je boot stappen. — Jacoline, eerstejaars student
 • Mijn twee jaren Christformation heb ik ervaren als een vertrouwde omgeving met mensen die allemaal één doel voor ogen hebben: meer van God in hun leven en Zijn koninkrijk zichtbaar maken. Met zo’n atmosfeer wordt het een stuk makkelijker om volledig op God te vertrouwen om het onmogelijke te doen! — Mark, alumni
 • Het is de moeite waard om in het diepe te springen op deze manier. — Levina, eerstejaars student
 • Op Christformation krijg je veel les over de Bijbel en dan ook diepgang, wat erg opbouwend is. De stemming binnen de school is echt goed, veilig en je krijgt genoeg mogelijkheden om jezelf te ontplooien. Persoonlijk ben ik versterkt in mijn identiteit en sociale zelfverzekerdheid. — Tim, eerstejaars student 
 • Christformation is gewoon stoer! — Lukas, tweedejaars student
 • De diversiteit aan leraren met verschillende bedieningen van apostel tot profeet, maakt Christformation tot een perfecte stageplek! — Floris, tweedejaars student
 • Ik werd echt door God naar Christformation gebracht en word geweldig gevormd door God. Ik ken Hem al een heel stuk beter! — Jan, eerstejaars student
 • Ik leerde Gods stem te verstaan! — Luisa, eerstejaars student
 • Christformation heeft echt mijn leven veranderd. Er wordt gebouwd aan een stevig fundament in je leven, te wandlen in waarheid en die vervolgens door te geven. Ik heb God op zoveel manieren leren kennen door deze school heen, zo cool! — Rachel, tweedejaars student
 • Een mooi voorrecht om in een versnelling, gevormd te worden naar Zijn evenbeeld. — Alex, eerstejaars student